Để đăng ký

Translator of German language

Do translations of articles from German into Russian/Ukrainian and Vice versa.

Đánh giá
Giáo dục Педагогический университет
Ngôn ngữ Tiếng anh,
Nga,
Ucraina
Bán thông qua các dịch vụ 0
Từ Ukraine, Rome
Trung bình phản ứng thời gian 1 giờ
Xem nữa
So sánh gói
$25
translation from German into Russian/Ukrainian 1800 characters - 50 UAH
Mô tả
tutor of the German language in 1 hour - 100 UAH
Bao gồm những gì?
grammar
reading
listening
letter
spoken vocabulary
Những gì được loại trừ?
missing
Trên Dịch Vụ Này

Translation from German into Russian/Ukrainian, German language studies - services of the tutor

Thêm thông tin
Các thành phố: Rome
translation from German into Russian/Ukrainian 1800 characters - 50 UAH

tutor of the German language in 1 hour - 100 UAH

Bao gồm những gì?

grammar
reading
listening
letter
spoken vocabulary

Những gì được loại trừ?

missing

Chạy thời gian
1 ngày
Đánh giá
Tôi ở đây nếu anh cần tôi
Victoria