Để đăng ký

Bachelor:
Spbgutd
The graphic design Institute, graphic design in multimedia
• Knowledge of programs: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Indesign, Adobe Lightroom, Anime Studio Pro, 3dMax;

Đánh giá
Kỹ năng Thiết kế logo
Ngôn ngữ Tiếng anh
Bán thông qua các dịch vụ 0
Từ Nga, Saint Petersburg
Trung bình phản ứng thời gian 1 giờ
Xem nữa
So sánh gói
$50
Animation logo
Mô tả
Creation of animated logo
Trên Dịch Vụ Này

Development motion animation in AfterEffect

Thêm thông tin
Các thành phố: Saint Petersburg
Animation logo

Creation of animated logo

Chạy thời gian
5 ngày
Đánh giá
Tôi ở đây nếu anh cần tôi
Victoria